Algemene voorwaarden (huur) Demali Creations

Artikel 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon en of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Opdrachtgever: Consument of Zakelijke Klant

Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Zakelijke klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Opdrachtnemer.

Reserveringsfee: de vergoeding als bedoeld in artikel 8.3 e.v. van deze algemene

voorwaarden;

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij de ondernemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor een consument/ opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor ondernemer voortvloeiende Werkzaamheden.
2.2 Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand, wordt de tekst van deze  algemene voorwaarden aan de consument/opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij ondernemer in te zien zijn en zij op verzoek van consument / opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan consument/opdrachtgever ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door consument/opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van consument/ opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
2.6 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.7 De ondernemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
2.8 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.9 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Debby Kruis-Geenen eigenaar van Demali Creations geregistreerd bij de KVK onder de naam Demali.
Laageinde 15, 5142EE te Waalwijk ;
Telefoonnummer: 06 43 17 24 71
E-mailadres: info@demali.nl
KVK: 81261799
BTW: NL003546988B75

Bezoekadres:
Schutweg 3G, 5145NP te Waalwijk

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
– de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 4 – HET AANBOD
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van verzending;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – AANBIEDINGEN/OFFERTE
5.1 Alle door of namens de ondernemer mondeling of in dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, online aanbiedingen of op enige andere wijze aan consument/ opdrachtgever onder de aandacht gebrachte informatie ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor de ondernemer op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de ondernemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten, echter met inachtneming van het feit dat voor zover de betreffende foto’s natuur en/ of vers producten waaronder bloemen en planten bevatten, deze kunnen afwijken van de werkelijkheid daar het een natuurproduct betreft.
5.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke (schrijf)fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Indien consument/opdrachtgever evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze overeenkomst binnen 7 (zegge: zeven) dagen nadat consument/opdrachtnemer de betreffende (schrijf)fout schriftelijk kenbaar heeft gemaakt annuleren.
5.4 Alle door de ondernemer uitgebrachte op naam gestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 48 uur na de dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld
5.5 Aanbiedingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn slechts geldig gedurende de aangegeven actieperiode en zolang de voorraad strekt.
5.6 Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor de ondernemer tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
5.7 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten, verschrijvingen en  aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
5.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 6 – OVEREENKOMST
6.1. Een Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met een offerte of aanbod van de ondernemer. De ondernemer zal het tot stand gekomen zijn van de Overeenkomst bevestigen aan consument/ opdrachtgever (hetgeen niet een constitutief vereiste is voor de Overeenkomst).
6.2. Een overeenkomst komt tevens tot stand doordat, doch niet eerder dan dat, de ondernemer mondelinge afspraken met de consument/opdrachtgever schriftelijk vastlegt en deelt met (en daarmee bevestigt aan) de ondernemer.
6.3. Indien de Consument/ opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de Overeenkomst door de Consument worden ontbonden. Indien de Zakelijke klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Deze overeenkomst kan niet ontbonden worden door de Zakelijke klant zolang de aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd.
6.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
6.5 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument/ opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6.6 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument/ opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument/opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
6.7 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of consument/ opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van  belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6.8 Wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling  door of namens de ondernemer aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen bij de ondernemer extra door consument/opdrachtgever in  rekening worden gebracht.
6.9 Communicatie tussen de ondernemer en consument/opdrachtgever ten aanzien van de tussen Consument/opdrachtgever en de ondernemer tot stand gekomen Overeenkomst vindt met sterke voorkeur plaats per e-mail of schriftelijk. De consument is niet gehouden te reageren op berichten via WhatsApp, PM’s via Instagram, Facebook of andersoortige sociale media en/of andere communicatiemiddelen, aan het niet reageren hierop kan de consument geen rechten ontlenen.
6.10 De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
6.11 De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
6.12 De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.13 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 7 – HERROEPINGSRECHT
Bij levering van producten:
7.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
7.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
7.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:
7.5 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
7.6 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
8.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
8.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
8.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
8.4 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 9 – UITSLUITINGSHERROEPINGSRECHT
9.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
9.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
– die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– die snel kunnen bederven of verouderen;
– waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
– voor losse kranten en tijdschriften;
– voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
– voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
9.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
– betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
– waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
– betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 10 – DATUM & RESERVERINGSFEE
10.1. De ondernemer reserveert in overleg met Opdrachtgever een datum waarop de ondernemer zijn Werkzaamheden zal verrichten of verricht dient te hebben, te weten de: Datum. Hebben Partijen geen Datum afgesproken, dan geldt de trouwdatum van Opdrachtgever als Datum
10.2. Op verzoek van Opdrachtgever kan de Datum worden gewijzigd. Het wijzigen van de Datum kan slechts geschieden in overleg en met goedkeuring van de ondernemer. Wijziging van de Datum behelst het reserveren van een nieuwe/andere Datum.
10.3. Voor het reserveren van een (gewijzigde) Datum is Opdrachtgever steeds een vergoeding verschuldigd aan de ondernemer: de Reserveringsfee.
10.4. De Datum betreft een streefdatum voor de ondernemer, geen ‘harde deadline’. De Datum behelst dan ook een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis voor de ondernemer. Dit is slechts anders indien Partijen zulks expliciet anders overeenkomen.
10.5. Pas na betaling van de Reserveringsfee is de reservering van de Datum definitief. Pas vanaf dan is de ondernemer gehouden om (ernaar te streven om) op de Datum zijn Werkzaamheden te verrichten of verricht te hebben.
10.6. Bij een wijziging van de Datum is Opdrachtgever, naast betaling van de Reserveringsfee, tevens gehouden tot vergoeding aan de ondernemer van alle kosten die voortvloeien uit of verband houden met de wijziging van de Datum, voor zover die kosten meer bedragen dan de in verband met de wijziging van de Datum door Opdrachtgever verschuldigde Reserveringsfee.
10.7. Partijen spreken de hoogte van de Reserveringsfee steeds in onderling overleg af. Indien Partijen ter zake geen afspraken hebben gemaakt, bedraagt de hoogte van de Reserveringsfee 15% van de Prijs.
10.8. De Reserveringsfee voor de eerste door de ondernemer ten behoeve van Opdrachtgever gereserveerde Datum is in begrepen in de Prijs (zie artikel 15). Eventuele overige door Opdrachtgever verschuldigde Reserveringsfee(s) worden apart gefactureerd.
10.9. De reservering van een (gewijzigde) Datum betreft steeds een separate overeenkomst tussen Partijen: zulks is niet onderdeel van de Overeenkomst. Nadat de ondernemer de -voorlopige dan wel definitieve- reservering van een (gewijzigde) Datum aan Opdrachtgever heeft bevestigd en Opdrachtgever de betreffende Reserveringsfee heeft voldaan, hebben Partijen volledig uitvoering gegeven aan die overeenkomst en hebben Partijen ter zake niets meer van elkaar te vorderen. 10.10. Beëindiging van de Overeenkomst (om welke reden dan ook) en wijziging van de Datum geeft geen recht op de terugbetaling of creditering van Reserveringsfee(s).

Artikel 11 – OVERMACHT
11.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de Overeenkomst, stelt de ondernemer, de consument/ opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk per email of telefonisch met schriftelijke bevestiging op de hoogte, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de ondernemer haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door de ondernemer gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan de ondernemer kunnen worden toegerekend.
11.3 De ondernemer kan in geval van overmacht -na overleg met de consument/ opdrachtgever – de Overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
11.4 Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf werkdagen vertraging ondervindt, is de ondernemer bevoegd schriftelijk mede te delen de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

Artikel 12 – LEGITIMATIE EN WAARBORGSOM
12.1 De consument/opdrachtgever dient bij het afhalen of het ontvangen van het gehuurde goed zich op verzoek van de ondernemer door middel van een wettig legitimatiebewijs te legitimeren. De waarborgsom bedraagt  €50,- of €100,- afhankelijk van het totaalbedrag van het gehuurde goed.

Artikel 13 – LEVERING EN LEVERTIJD
13.1 Levering geschiedt in de eigen regio op alle dagen van de week, met uitzondering van, zon- en feestdagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
13.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument/opdrachtgever aan de ondernemer schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
13.3 Het vervoer naar het adres van de consument/opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van consument/opdrachtgever, tenzij consument/opdrachtgever zelf zorg draagt voor vervoer. De kosten van het vervoer zijn verrekend in de bezorgkosten als bedoeld in artikel 14.
13.4 De ondernemer  streeft ernaar binnen 7 werkdagen met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, te leveren tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
13.5 De levertijd van bijzondere stukken geschiedt in onderling overleg. De ondernemer behoudt zich het recht voor een goed of dienst als bijzonder aan te merken. De ondernemer zal dit dan expliciet aangeven.
13.6 Alle door de ondernemer aangegeven levertijden zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument/opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument/ opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
13.7 Tenzij voor zover hierover tussen de ondernemer en de consument/opdrachtgever afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. De consument zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan consument/ opdrachtnemer opzet of grove schuld te verwijten valt.
13.8 De ondernemer behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de consument /opdrachtgever vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de consument/opdrachtgever ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de consument/opdrachtgever tijdig, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na aanvaarding van het aanbod door de consument/opdrachtgever, worden medegedeeld.
13.9 De ondernemer is niet in verzuim in geval sprake is van een te late levering. De ondernemer stelt de consument/opdrachtgever onverwijld van de te late levering op de hoogte en zal zo spoedig als mogelijk alsnog overgaan tot levering, tenzij tussen partijen anders wordt overeengekomen of bij het tot standkomen van de overeenkomst expliciet een van een gebeurtenis afhankelijk levermoment wordt overeengekomen.

Artikel 14 – VERPAKKING-, BEZORG- EN ADMINISTRATIEVERGOEDING
De ondernemer heeft het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage en een toeslag voor bezorgen en administratie te berekenen. De consument/opdrachtgever dient vooraf in te stemmen met het in rekening brengen van de voorgenoemde toeslagen.

Artikel 15 – PRIJS EN BETALING
15.1 De Prijs die de consument/opdrachtgever aan de ondernemer is verschuldigd voor de door de ondernemer verrichtte Werkzaamheden wordt vooraf overeengekomen en opgenomen in de Overeenkomst.
15.2 Indien Partijen een variabele Prijs overeenkomen, zal de ondernemer -in de Overeenkomst- zo nauwkeurig mogelijk aangeven van welke factoren de hoogte van de Prijs afhankelijk is.
15.3 De door de ondernemer gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en geldig in heel Nederland.
15.4 De door de ondernemer gehanteerde prijzen zijn exclusief eventuele reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag en transportkosten.
15.5 De door de ondernemer gehanteerde prijzen zijn exclusief de eventuele kosten ten behoeve van een (eendaagse) benoeming tot Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (trouwambtenaar), althans de eventuele kosten om als zodanig te mogen optreden in de trouwgemeente.
15.6 De ondernemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de Overeenkomst, aan de consument/opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van de ondernemer te voldoen.
15.7 De Reserveringsfee voor de eerste door de ondernemer ten behoeve van Opdrachtgever gereserveerde Datum (dat wil zeggen: de Datum die nog niet op verzoek van Opdrachtgever is gewijzigd) is inbegrepen in de Prijs
15.8 Bij het tot stand komen van de Overeenkomst (alles behalve een aankoop via de webshop)is de Opdrachtgever een aanbetaling verschuldigd aan de ondernemer. Indien Partijen geen nadere afspraken hebben gemaakt over de hoogte van de aanbetaling, bedraagt de hoogte van de aanbetaling 30% van de Prijs. Twee weken voorafgaand aan de afgesproken Dag dient de overige 70% betaald te worden. Indien er nog uren op nacalculatie gemaakt worden zullen die achteraf na de Dag gefactureerd worden. 
15.9 De hoogte van de aanbetaling dient ten minste de hoogte van de Reserveringsfee te bedragen, daar de aanbetaling de door Opdrachtgever aan de ondermer verschuldigde Reserveringsfee bevat.
15.10 De aanbetaling dient binnen 7 dagen na het tot stand gekomen zijn van de Overeenkomst te zijn voldaan door Opdrachtgever.
15.11 Het restant van de Prijs dient uiterlijk de dag voor (de dag van) de Datum volledig te zijn voldaan door Opdrachtgever. Eindigt de betalingstermijn van de factuur van de ondermer eerst na de Datum, dan is Opdrachtgever gehouden aan de betalingstermijn van de factuur.
15.12 Partijen kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden afwijken van hetgeen in dit artikel is bepaald.
15.13 Niet in de Overeenkomst inbegrepen kosten worden in overleg met Opdrachtgever gemaakt. Zodra de hoogte van deze -niet in de Overeenkomst inbegrepen- kosten inzichtelijk is, ontvangt Opdrachtgever voor deze kosten een separate factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum volledig voldaan te zijn.
15.14 Betalingen dienen plaats te vinden op het daartoe door de ondernemer aangegeven rekeningnummer.
15.15 Ongeacht of de ondernemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
15.15.1. een betalingstermijn is overschreden;
15.15.2. zich een van de in artikelen opgesomde gevallen zich voordoet, met dien verstande voor ‘wederpartij’ ‘Opdrachtgever’ dient te worden gelezen.

Artikel 16 -GARANTIE
16.1 De consument/ opdrachtgever heeft slechts recht op garantie, indien en voor zover er een garantieaanspraak voortvloeit uit de op de Overeenkomst en/of verrichtte Werkzaamheden toepasselijke dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Een en ander met dien verstande dat de ondernemer niet is aan te spreken voor gebreken aan de verrichtte Werkzaamheden die het gevolg zijn van: 16.1.1. normale slijtage;
16.1.2. ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de zijde van de consument/ Opdrachtgever;
16.1.3. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
16.1.4. installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument/Opdrachtgever of door derden;
16.1.5. gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van of voorgeschreven door de consument/Opdrachtgever;
16.1.6. gebreken aan of ongeschiktheid van door de consument/ Opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
16.2 Geen garantie wordt gegeven op:
16.2.1. Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
16.2.2. Het keuren en repareren van zaken van de consument/Opdrachtgever.
16.3. De ondernemer bepaalt zelf de wijze en het tijdstip waarop hij uitvoering zal geven aan de garantie.
16.4. De ondernemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als de consument/ Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 17 – BEEINDIGING EN ANNULERING
17.1 Beëindiging van de Overeenkomst door de ondernemer op grond van artikel 6:265 BW, kan met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst geschieden.
17.2 Behoudens in het geval en voor zover zijn aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen niet kan worden uitgesloten, is de ondernemer in verband met de beëindiging van de Overeenkomst -op welke grond dan ook- nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade of compensatie van kosten.
17.3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder opgave van redenen beëindigen indien:
– de wederpartij overlijdt dan wel zijn bedrijfsvoering staakt;
– het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
– de wederpartij (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of onder curatele wordt gesteld;
– de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
– conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken van de wederpartij.
17.4. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts annuleren onder de navolgende voorwaarden. 17.5. De annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
17.6. Bij annulering van de Overeenkomst is Opdrachtgever een van de volgende betalingen/bedragen verschuldigd aan de ondernemer:
– 35% van de Prijs bij annulering langer dan 90 dagen voor de Datum;
– 50% van de Prijs bij annulering langer dan 60 dagen maar niet langer dan 90 dagen voor de Datum;
– 70% van de Prijs bij annulering langer dan 30 dagen maar niet langer dan 60 dagen voor de Datum;
– 100% van de Prijs bij annulering niet langer dan 30 dagen voor de Datum en op de dag van de Datum zelf.
17.7. Indien Opdrachtgever ten tijde van de annulering reeds meer aan de ondernemer heeft voldaan dan hetgeen Opdrachtgever op grond van het voorgaande artikellid aan de ondernemer verschuldigd is, zal de ondernemer het meerdere binnen 14 dagen na annulering op een door Opdrachtgever op te geven rekeningnummer terugstorten.
17.8. Opdrachtgever heeft het hiervoor bedoelde annuleringsrecht niet, indien de Overeenkomst voldoet en/of de uit hoofde van de Overeenkomst te verrichten Werkzaamheden voldoen aan een van de omschrijvingen in artikel 6:230p BW. Het al dan niet voldoen aan een van de omschrijvingen in artikel 6:230p BW dient uitsluitend beoordeeld te worden aan de hand van de op grond van de Overeenkomst verschuldigde prestatie(s): er dient geabstraheerd te worden van de vraag of Opdrachtgever een consument is.
17.9. Partijen zijn voor het overige slechts gerechtigd tot beëindiging van de Overeenkomst op grond van toepasselijke dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.
17.10. Beëindiging van de Overeenkomst resulteert nimmer in een verplichting voor de ondernemer om door Opdrachtgever betaalde Reserveringsfee(s) terug te betalen. De Reserveringsfee(s) zijn immers onderdeel van andere -separate- overeenkomst(en) tussen Partijen (zie artikel 4.9). Dat de Reserveringsfee betreffende de eerste ten behoeve van Opdrachtgever gereserveerde (nog ongewijzigde) Datum is inbegrepen in de Prijs doet aan het bovenstaande niets af: Aangeslotene blijft bij beëindiging van de Overeenkomst in ieder geval gerechtigd tot dat deel van de Prijs dat de Reserveringsfee betreft.
17.11. Het bovenstaande laat de dwingendrechtelijke rechten van de Opdrachtgever die een consument is onverlet (zie onder andere artikel 6:230o BW).

Artikel 18 – AANSPRAKELIJKHEID
18.1. Behoudens in het geval en voor zover de ondernemer zijn aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen niet kan uitsluiten, bijvoorbeeld in het geval er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de ondernemer, is de ondernemer niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of als gevolg van door de ondernemer verrichtte Werkzaamheden. 18.2. In geval van aansprakelijkheid van de ondernemer, op welke grondslag dan ook, is de ondernemer slechts aansprakelijk voor directe schade. De ondernemer is nimmer gehouden tot vergoeding van:
– indirecte schade en/of gevolgschade (zoals gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten);
– schade aan (de eigendommen van) derden; en/of
– schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of ondergeschikten van de ondernemer.
18.3. Eventueel door de ondernemer te betalen schadevergoedingen zijn in hoogte beperkt tot het bedrag dat door de -door de ondernemer afgesloten- verzekering wordt uitbetaald. Kan de ondernemer geen beroep doen op een verzekering, dan is de hoogte van door de ondernemer te betalen schadevergoeding beperkt tot maximaal de Prijs van de te verrichten Werkzaamheden (inclusief BTW).
18.4. De Overeenkomst, de inhoud daarvan en de uitvoering daarvan (het verrichten van de Werkzaamheden) zijn gebaseerd op informatie aangeleverd door Opdrachtgever. De ondernemer mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de aan hem verstrekte informatie en is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie.

Artikel 19 – KLACHTEN, GESCHILLEN & BEVOEGDE RECHTER
19.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de door de ondernemer verrichtte Werkzaamheden geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen 28 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij de ondernemer heeft geklaagd.
19.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij de ondernemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet Opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.
19.3. Opdrachtgever dient zijn klacht(en) en alle daaraan ten grondslag liggende omstandigheden volledig en duidelijk te omschrijven.
19.4. De ondernemer zal (slechts) tijdig ingediende klachten in behandeling nemen en ter zake met Opdrachtgever in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen.
19.5. Komen Partijen niet tot een minnelijke oplossing, dan is de Nederlandse burgerlijke rechter van het arrondissement waarin de ondernemer zijn vestigingsplaats heeft bevoegd kennis te nemen van het geschil tussen Partijen, behoudens in het geval de wettelijke bevoegdheidsregels de bevoegdheid van een andere rechter dwingend voorschrijven.

Artikel 20 – WIJZIGINGSCLAUSULE
20.1. De ondernemer is gerechtigd de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst eenzijdig en zonder toestemming van Opdrachtgever te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor de datum waarop de wijzigingen in werking treden op daartoe geëigende wijze kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever.
20.2. Is Opdrachtgever een consument en heeft de wijziging van de algemene voorwaarden tot gevolg dat aan Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, dan heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 21 – TOEPASSELIJK RECHT
21.1. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst(en) tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.